Ievads

Cilvēkresursu nodaļa ir katras organizācijas kritiskā daļa, kas neapšaubāmi spēlē visnozīmīgāko lomu uzņēmuma panākumu virzīšanā. Tā galvenokārt ietver darbinieku atlasi, apmācību un vadību, lai nodrošinātu, ka organizācija sasniedz savus mērķus; tomēr pēdējos gados cilvēkresursu datu analīzes izmantošana ir kļuvusi ārkārtīgi populāra.

Jomas, kas iepriekš tika noteiktas tikai, balstoties uz cilvēku atsauksmēm un pārskatiem, tostarp veicināšana, algu likmes, personāla aprite un saglabāšana, apmācība un attīstība, tagad ir pilnībā attīstījušās un kļuvušas par pilnīgi datu vadītiem lēmumiem, kurus informē mākslīgā intelekta analītika.

Šo datu analīzes atšķirīgā iezīme ir tā, ka tās var savākt un analizēt reāllaikā, lai palīdzētu atbalstīt pašreizējos lēmumus. Šajā rokasgrāmatā mēs izpētīsim datu analīzes pasauli no cilvēkresursu viedokļa, kas palīdzēs jums atklāt pozitīvus veidus, kā tas var ietekmēt jūsu organizāciju, un kā to ieviest jūsu pašreizējā biznesa stratēģijā.

Galvenais ceļvedis datu analīzes integrēšanai cilvēkresursos

Analītika un dati ir revolucionējuši cilvēkresursu darbību veidu. Ar augsto tehnoloģiju palīdzību cilvēkresursu nodaļas tagad var savākt un analizēt lielu datu apjomu, lai pieņemtu informētus lēmumus. Analītikas izmantošana cilvēkresursos kļūst arvien populārāka, jo tā palīdz organizācijām identificēt uzlabojumu jomas un pieņemt attiecīgus datu vadītus lēmumus. Gandrīz visiem nesenajiem cilvēkresursu sertifikātiem un kursiem ir veltīts modulis par cilvēkresursu analītiku. Patiesībā dažas populāras institūcijas ir ieviesušas arī atsevišķu sertifikāciju cilvēkresursu analītikā. Tas parāda liela mēroga datu pārvaldības izpratni cilvēkresursu jomā.

Kas ir cilvēkresursu datu analītika?

Termins cilvēkresursu datu analītika, ko sauc arī par personu analītiku, nozīmē datu vākšanu par organizācijas darbaspēku, pamatojoties uz noteiktiem iepriekš noteiktiem cilvēkresursu rādītājiem. Informācija, kas iegūta no šiem datiem, var tikt izmantota, lai uzlabotu organizāciju kopumā. Piemēram, cilvēkresursu datu analītika bieži tiek izmantota, lai iegūtu ieskatu rādītājos, piemēram, darbinieku iesaistīšanā un saglabāšanā, kas var palīdzēt jums noteikt, kuras politikas vispozitīvāk ietekmē darbiniekus.

Kas ir atbildīgs par cilvēkresursu datu analītiku?

Cilvēkresursu datu analītikas pārvaldība var atšķirties no organizācijas līdz organizācijai. Dažas var būt cilvēkresursu pārstāvji, kas koncentrējas tikai uz datu vākšanu un rezultātu iegūšanu no tiem, savukārt citas var sadalīt savas cilvēkresursu komandas, lai analizētu piešķirtos darbaspēka posmus. Trešo pušu analītiķi arī ir bieži izmantota iespēja organizācijām ar lielu darbaspēku.

Četri cilvēkresursu analītikas līmeņi

Ir četri cilvēkresursu analītikas līmeņi, kas ir šādi:

Aprakstošs

Aprakstošais līmenis ir vienkārši virspusēja novērojuma par to, kas notiek organizācijas vai konkrētas nodaļas ietvaros. Aprakstoša analītika palīdz cilvēkresursu speciālistiem izveidot sākotnējo lietu vai sniegt ieskatu potenciālajos jautājumos, kas turpmāk parāda, kā cilvēkresursu datu analītika var palīdzēt to atrisināt.

Diagnostisks

Diagnostiskais līmenis sāk izpētīt problēmas cēloni. Šis līmenis piedāvā kontekstu un izpratni par to, kāpēc notiek novērojumi aprakstošajā līmenī.

Prognozējošs

Prognozējošais līmenis izdara izglītotu pieņēmumu, ka kaut kas var notikt un veic pasākumus, lai to novērstu pirms tā notiek. Šis līmenis var nebūt tik izplatīts kā aprakstošais un diagnostiskais līmeņi, bet dažas organizācijas dod priekšroku šim modelim, lai apturētu problēmas pirms tās pat sākas.

Receptes

Receptes līmenis izstrādā un ievieš risinājumu un balstoties uz aprakstošo, diagnostisko un prognozējošo līmeņiem. Cilvēkresursu datu analītikas gadījumā savāktie dati tiek izmantoti problēmu identificēšanai, vadlīniju sniegšanai un piedāvāto risinājumu īstenošanai.

Cilvēkresursu datu analītikas priekšrocības

Šeit ir dažas priekšrocības, izmantojot cilvēkresursu datu analītiku:

Uzlabo atlases praksi

Pareizas kandidatūras atlase var būt diezgan grūta, tomēr šo procesu var uzlabot ar cilvēkresursu datu analitikas palīdzbu. Jūs varat savakt datus no iepriekšejam atlases sesijam un īstenot šos ieskatus nākamajam atlases sesijam, tas palidz noteikt cik veiksmigi jūsu uzņemums ir pievilinot optimales darbiniekus ar metriku monitoringu piem., laiks lîdz pieņemšanai darbâ, atlases procesa izmaksas utt.

Uzlabo darbinieku pieredzi un sniegumu

Izmantojot metrikas piem., prombūtnes likmi, virsstundas stundas, apmâcîbu izmaksas un darbinieku produktivitâti, organizâcijâm ir iespeja uzlabot kopêjo darbinieku pieredzi, stimulêt produktivitâti un samazinât biznesa izmaksas. Saglabâjot savus darbiniekus iesaistîtus un apmierinâtus, jûsu organizâcija var gût labumu no tâs, kas galû rezultâtâ radîs labâku darba vidi un uzlabos organizâcijas kultûru.

Samazina darbinieku aizplûdi

Izmantojot cilvêkresursu datu analîzes palîdzîbu jûs varat saglabât savus darbiniekus apmierinâtus un arî ievêrojami samazinât aizplûdes likmes. Tâ kâ darbinieku saglabâðana kïûst arvien grûtâka katru dienu, jûs varat izmantot cilvêkresursu datus savâ labâ un padziïinâti aplûkot bieþâkos aizplûdes iemeslus un atrast atbilstoðus risinâjumus ðo skaitïðanai samazinât. Aplûkojot atseviðða darbinieka sniegumu jûs arî varat nodroðinât viòa apmierinâtibu pielâgojot savas stratêðijas efektîvi.

Automatizê uzdevumus

Iekïaujot mûsdienîgu tehnoloìiju ikdienas dzîvê cilvêkresursu speciâlisti var optimizêt savus atkârtotos uzdevumus un novêrst manuâlo darba slodzi. Mûsdienâs cilvêkresursu speciâlisti nenodarbojas ar manuâliem aprêìiniem vai daudzu failu eksportêðanu informâcija tiek atjauninâta automâtiski un viòiem vienîgais kas jâdara ir optimizêt pârskatu grafiku. Automatizâcija ir milzîga priekðrocîba un cilvêkresursiem tâ jâpieòem pêc iespêjas âtrâk lai ietaupîtu laiku.

Ìenerê prognozes

Pêdêjos gados prognozçðanas tehnoloìijas ir kïuvusi par kritiski svarîgu elementu maksimâlas potenciâla izspieðanas no jûsu analîzes centieniem un cilvêkresursi nav izòêmums. Parasti prognozçðanas metodes izmanto vçsturiskos un paðreizçjos datus lai identificçtu modeïus un ar to palîdzîbu cilvêkresursi speciâlisti ìenerç precîzas prognozes par nâkotnes attîstîbu. Cilvêkresursos to var izmantot lai prognozçtu bûtiskos procesus saistîtus ar darbinieku pârvaldîbu.

Vizuãlizç datus

Lielâka daïa cilvêkresursi speciâlisti ir daïa no Cilvêkresursiem jo viòiem patîk cilvêka aspekts ðajâ nozarç un viòiem negribas koncentrçties tikai uz skaitïiem. Tomçr tâ kâ vizualizâcijas dçï dati katrs mainîgais cilvêkresursos analîtikâ var tikt viegli vizualizçts un ar to var mijiedarboties. Tieðsaistes datu vizualizâcija nodroðina pieeju no jebkurienes un jebkurâ laikâ ïaujot profesionâïiem pieklût saviem datiem ceïojot.

Dalieties ar ieskatam visâ valdç

Ievieðot automatizçtos pârskatus vienkârða URL koplietoðana kas dod pieeju pârskatam vai informâcijas panelim vai ârçjo skatîtâju pieðíirðana pieejas pieðíirðanai atlasîtâm jomâm ir ïaujusi profesionâïiem uzlabot savu komunikâciju ar reâllaika datiem. Tâ galvenais labums ir tas ka tas ir viegli koplietojams daþâdâm ierîcçm piem., mobilajam telefonam planðetdatoram galddatoram vai klçjdatoram. Pareizas informâcijas meklçðana pareizajâ laikâ var tikt viegli optimizçta koplietojot vizualos piemçrus un tieði atbildot uz jautâjumiem ar mûsdienîgu vizualizaciju palîdzibu.

Centralizçts skats uz cilvêkresursos datiem

Novecojuða analîze prasa daudz manuâla darba padarot lçmumu pieòemðanas procesu mazak precîzu un vairak laikietilpîgu. Tomçr ar mûsdienîgiem rîkiem jûs varat vizualizêt visus attiecîgos datus vienà vietà bez smaga manuâla darba vai daþadâm statiskâm atskaitçm.

Kà cilvêkresursos datu analîtika var ietekmêt lçmumus

Kamçr jums ir pareizi rîki kas nepiecieðami lai pareizi interpretçtu savaktos datus cilvêkresursos datu analîtika var ietekmêt jûsu organizaciju no augðas lîdz apakðai. Jomas kur jûsu organizacija var tikt ietekmçta ar datu analîtiku ir:

Darbinieku atlase un integracija

Cilvêkresursos datu analîtika var palîdzêt cilvêkresursos speciâlistiem pat pirms viòi satiek savus darbiniekus personiski. Jûsu organizacija var savakt datus par jaunajiem darbiniekiem un identificçt metodes atlases kanalus un piedavajumus kas piesaista augstakàs kvalitãtes kandidâtus. Tà kà jauno darbinieku integracijas izmaksas parasti ir kvantificçjamas tàdçjãdi jûs varat noteikt faktisko procesa izmaksu summu un iekïaut procesa budþetã.

Algas