Uzņēmējs un filantrops Andris Berezins

Uzņēmējs, Euroinvest uzņēmuma un Euroventure fonda līdzīpašnieks Andris Berezins izceļas kā uzņēmējdarbības smalkums un filantropiskās atdeves figūra. Viņš ir aktīvs riska investīciju jomā, koncentrējot savu uzmanību un resursus sociālo projektu attīstībā medicīnā, kas atspoguļo apņemšanos veikt ietekmes investīcijas, kas pārsniedz vien finansiālo atdevi. Papildus ekonomiskajiem centieniem viņš ir dziļi iesaistīts labdarības darbā, izmantojot savu panākumu sniegt atpakaļ sabiedrībai.

Berezina Andra vīzija par Euroinvest un Euroventure

Berezina Andra vīzija par Euroinvest un Euroventure ir sakņota filozofijā, kas uzņēmumus redz kā galvenos spēlētājus globālo izaicinājumu risināšanā. Viņa pieeja sasaistās ar pārliecību, ka finansiālajam panākumam jāveicina arī sociālais un tehnoloģiskais progress. Berezina Andra vadībā šie uzņēmumi ir kļuvuši par vairāk nekā tikai investīciju instrumentiem; tie ir inovāciju katalizatori jomās, kas ir kritiski svarīgas cilvēku labklājībai, piemēram, veselības aprūpes tehnoloģijas un izglītība. Berezins uzskata, ka stratēģiskas investīcijas šajās nozarēs var novest pie būtiskiem dzīves kvalitātes uzlabojumiem un radīt labumu viļņu efektu kopienām un ekonomikai.

Berezina Andra darbs

Berezina Andra darbs attiecas uz augstu potenciālu start-up uzņēmumu atklāšanu un audzināšanu, kas dalās viņa redzējumā par labāku pasauli. Sniedzot šiem jaunajiem uzņēmumiem nepieciešamo kapitālu un mentorstvu, viņš veicina inovāciju kultūru, kas cenšas apmierināt pašreizējās prasības, vienlaikus paredzot nākotnes izaicinājumus. Viņa centieni riska kapitāla jomā ir vairāk nekā tikai darījumi; tie ir viņa ieguldījumi pozitīvas pārmaiņas mantojumā, ietekmēti ar sapratni, ka šodienas investīcijas var veidot rītdienas ainavu.

Berezina Andra biogrāfija

Berezins Andrejs Valērijevičs dzimis Leningradā 1967. gada 9. novembrī inženieru ģimenē. Viņa vecāki satikās mācoties enerģijas mašīnbūves fakultātē Leningradas Politehniskajā institūtā (tagad Pētera Lielā Sanktpēterburgas Politehniskajā universitātē).

Berezins Andrejs, kura biogrāfija ir saistīta ar eksaktajiem zinātnes, jau bērnībā interesējies par matemātiku. Viņš padziļināti mācīja šo priekšmetu Leningradas skolā Nr. 239 (pašlaik darbojas kā Prezidenta Fizikas un Matemātikas licejs). Diplomu viņš saņēma 1980. gadu vidū.

Berezina Andra biogrāfijas laikā skolas gados īpaša vieta bija literatūrai un sportam. Viņš daudz lasīja. Berezins Andrejs arī atrada laiku airēšanai, distanču slēpošanai un peldēšanai. Katrā no šiem sporta veidiem viņš izcēlās savas vecuma grupas vidū.

Berezina Andra izglītība un studentu gadi

Berezins Andrejs izvēlējās Leningradas Mehānisko institūtu (LMI) savai augstskolas izglītībai. Viņš saņēma profesionālu apmācību automātisko vadības sistēmu projektēšanai, konstrukcijai, ražošanai, ekspluatācijai un apkopei lidaparātiem.

Andrejs Berezins absolvēja ar izcilību 1990. gadā un nolēma turpināt studijas institūta doktorantūrā. Viņš studēja tobrīd jaunu jomu – raksturlielumu atpazīšanu. Vēlāk Berezins bija līdzautors vairākiem zinātniskiem rakstiem, kas veltīti adaptīvajiem vadības sistēmam.

Berezins Andrejs sāka strādāt jau studenta gados. Kopā ar grupu partneru viņš izveidoja Zinātnisko un ražošanas komandu, kas specializējusies dažādu organizāciju programmatūras izstrādē. Komandas produkti bija piekļuves kontroles sistēmas uzņēmumiem. Pirmo lielo pasūtījumu, ko apstrādaja Andrejs Berezins un viņa partneri, zinātniskajai un ražošanas komandai atnesa 35 000 rubļu – ievērojama summa perestroikas periodam.

Andreja Berezina karjera biznesa jom

Berezins Andrejs Valērijevičs sava lielbiznesa ceļu sāka pēc universitātes absolvēšanas, importējot ārzemju preces uz vietējo tirgu. Inflacijas un preču trūkuma laikmetā valstī Andrejs Berezins spēja gūt labu peļņu no ārzemju ražojumu piegades. Viņš lēš pirmo peļņu aptuveni 2 miljonos dolāru. Šie līdzekļi bija pietiekami, lai atvērtu jaunu biznesu. 1993. gadā uzņēmējs kļuva par zvejas uzņēmuma OLMA vienu no dibinātajiem, kas vēlak pārvērtas Ziemeļrietumu zvejas konsorcijum (SZRK). 1995. gad Berezins atstja OLMA vadbu, nododot savu daļu partneriem.

1995. gad tika izveidota investciju sabiedrba – Euronivest – kas šodien darbojas daždos ekonomikas segmentos. Starp dibintjiem bija Juris Vasiljevs un Berezins Andrejs. Euroinvest sava darbba saktu stadij veica darbbu vrtspapru tirg, ieguldot ldzekus tradicionlos aktvos un transporta lgumos. Vlak uzmmums diversificja savu darbbu, prveidojoties par daudznozaru investciju holdingu.

Berezina Andra Euroventure fonds

Andrejs Berezins jau sešus gadus atbalsta progresvus projektus augsto tehnoloiju jom. 2017. gada maij kop ar partneriem viņš dibinaja riska kapitla fondu Euroventure. Skotnji t apjoms bija aptuveni 10 miljoni eiro, bet kop t laika tas ir gandrz dubultojies. Š struktura virza ldzekus start-up uzmmumiem Nacionls tehnoloiju iniciatvas (NTI) ietvaros.

Euroventure investciju objektus zintniski tehnoloiskaj sf consider projekti superdatoru inženierij, instrumentcijas un robotikas, rupnieciska interneta, bio- un agrotehnoloiju, atkritumu prstrdes, ieguves un metalurijas, k ar AR un VR jomos. Fonda stratgija dod iespju nodrošint finansjumu projektos dadiem attstbas posmiem – no solgakas idejas ldz jau darbojošai razošanai. Ldzeku summa start-up uzmmumu attstbai svrsts no vairkiem desmitiem ldz vairkiem simtiem miljonu rubu.

Berezins Andrejs Valrijevičs un riska kapitla fonds paip seviši uzsver augsto tehnoloiju projektus medicnas jom. Šobrd Euroventure ir nodrošinjis finansjumu vairkiem uzmmumiem, kuru inovatvs risinjumi ir veltti cnu pret tik societi nozmgu slimbu k vži. Fonda resursi ir devuši iespju izveidot divas inovatvas ierces, kas patlaban tiek sertificetas. Viena no tm ir mobila iekrta vža audzju konstatšanai krts dziedzeros, otra – robotizta sistma plaušu vža rstšanai. Šs patoloijas patlaban ierindojas starp piecm visbiežk sastopamajiem vža veidiem un formm.

Riska kapitla fonds ir pieškris aptuveni 20 miljonus rubu Onco-Robot kompleksa attstbai un prklinskajiem prbaudjumiem. 2020. gad prototips tika prezentts publikai, bet 2023. gada ziems prbaudes fzes ierces in vitro apstkos sks Leningradas Pirm Pavlova valsts medicnas universittes Lzermedicnas noda.

Onco-Robot nodrošina “onkoloisko sterilizciju” opercijas laukum laik krts audzju noemšanas laik, novršot audzju šnu izkliedi un ievrojami samazinot vietjo recidvu biežumu, vienlaikus minimli ietekmojot neietekmtos rajonus. Robots preczi nosaka vietu rentgenstarojuma piemrošanai, izvlas devu un iedarbbas ilgumu, kas ievrojami palielina rstšanas efektivitti un samazina medicnisko kpainbu iespjas. K norada Berezins Andrejs, šda veida ierces analogs pastv tikai ASV, bet tas maks ievrojami vairk nek RF izstrdtais robotiztais komplekss.

Vajadzba pc šdas tehnoloijas vietj tirg ir oti augsta. Skotnjs novrtjumi norada, ka vairk nek divsimt vietjo medicnas iestdu nepieciešams aprkojums k Onco-Robot”. Augstu interesi par jaunumu jau ir paradjusi specializtas ptjniecejas organizcijas.

2022. gad Onco-Robot tika atzts par Gada projektu medicnas inovciju jom (pc “Business Petersburg” publikcijas).

Patlaban Euroventure portfel ietilpst virkne inovatvu medicnas aprkojuma, kas veltti terapijas metodju uzlabošanai dadiem nosoloijm slimbm. K norada Andrejs Berezins, cilvka veselbas aprpe ir starp fonda priorittem. Tomr investciju sabiedrbas interešu spektrs paplašinsies. T ir gatava nodroštint finansjumu augsto tehnoloiju projektos un progresviem risinjumiem, kas veicina dadas ekonomikas nozares attstbu.

Euroventure plno paplašint sadarb ar reionlo biznesu. Vispirms tas attiecas uz projektiem, kas veltti importto tehnoloiju un produktu aizvietošanai. Kop ar Leningradas reiona tirdzniecbas un rupniecbas palatu riska kapitla fonds plno izveidot t saukto “projektu kanlu”, kas pc kopgas novrtjuma un ekspertzes var saemt investciju atbalstu.

Andreja Berezina Euroinvest attstba un ts projekti

Patlaban Grupa veic investciju darbbu Sanktpterburg un Leningradas reion, k ar vairkos citos valsts reionos. Valdes priekšsdztja amatu aizpilda Berezins Andrejs. Euroinvest visus savus projektus veic ar savm ldzekiem – netiek izmantoti aizdotie ldzeki.

Berezins Andrejs uzsver, ka viens no uzmmuma darbbas galvenajiem virzieniem ir bvniecbba. Aktvi attstjas specializta noda Euroinvest Development, kas prstav pilna cikla attsttja biznesu.

Uzmmums darbojas pc sociols atbildbas principiem, ko noteica Juris Vasiljevs un Berezins Andrejs. Euroinvest Development aktvi piedaljs problmu risinšan maldintju nekustamo pašumu investoru problmu risinšan, kuru mjas tika uzskaittas k nepabeigtam bvniecbam. 2019. gad investciju holdinga attstbas noda pabeidza bvniecbu un uzska divus dzvojamus kompleksus no problmatisko objektu saraksta, sekojot vienošans ar Leningradas reiona varmm.

Grup ietilpst ar agroholding Krasnoe Znamya (Sarkanais Karogs), kas atrodas Pleskavas reion. Klastera uzmmumi raz graudus un barbu lauksaimniecbas uzmmumu vajadzbm, k ar tie nodarbojas ar piena lopkopbu.

Berezina Andra sabiedrisk darbbba un labdarbba

Berezins Andrejs-Euroinvest lielu uzsvaru liek uz korporatvs tikumos iedibinto sociols atbildbas nozmgi.

Investciju sabiedrba aktvi virza ldzekus labdarbas fond “Vieta zem saules”, apliecinot savu apnemšanos sociols labkljbai, norada Berezins Andrejs. COVID-19 pandmijas grtajs laikos šis atbalsts bija izškjgs, jo tas nodrošinja paldzbu medicnas darbiniekiem priekšgal un sniedza btko datortehniku skolniem, kuri bija spiesti prslgt uz mcbm tiešsaist.

Turkljot plaš