Uzņēmējdarbības uzsākšana: galvenie soļi un padomi

Uzņēmējdarbības uzsākšana ir aizraujošs un atalgojošs piedzīvojums. Tomēr tas prasa apņēmību un plānošanu, lai veiksmīgi virzītos no sākotnējās idejas līdz veiksmīgam uzņēmumam. Lai izvairītos no neveiksmes un negatīvām sekām, ir daži punkti, par kuriem jābūt informētam pirms pirmā soļa.

Kādi ir šie šķēršļi un kādi soļi jāveic, lai uzsāktu veiksmīgu uzņēmējdarbību?

Uzņēmuma izveide: soli pa solim

Katrs posms un katrs solis piedāvā unikālus izaicinājumus un iespējas, kas prasa izturību un pielāgošanās spēju. Šo pamatpunktu izpratne ir būtiska veiksmīga uzņēmuma izveidei.

Visu sāk ideja

Galvenais ir ne tikai zināt, ko vēlaties radīt, bet arī pārliecināties, ka šis produkts atrisinās kādas esošas problēmas. Vienkārši sakot, atrodiet ideju, kas pilnībā atbilst tirgum, risinot kādas aktuālas problēmas un panākot produkta-tirgus atbilstību.

Turklāt padomājiet par savu misiju un pamatvērtībām. Kad jums ir skaidra misija un jūsu lietotāji vai klienti par to zina, tad izcelties konkurences pilnajā tirgū var būt vieglāk.

Kā atrast ideju savam uzņēmumam?

Lieliski uzņēmumi bieži vien sākas ar aizrautīgu dibinātāju, kurš risina reālas pasaules vajadzības. Tāpēc vispirms domājiet par to, kas jūs patiesi aizrauj. Šie aizraušanās var būt spēcīgas biznesa idejas sēkla.

Vai jums ir idejas, kā padarīt Zemi par labāku dzīves vietu? Tas arī var būt labs sākums. Apsveriet veidus, kā risināt konkrētas problēmas vai uzlabot cilvēku dzīvi. Un tad jūs varat izdomāt daudz novatorisku uzņēmumu ideju.

Un visbeidzot, sarunājieties ar citiem dibinātājiem un apmeklējiet dažādas konferences un tīklošanās sesijas. Piemēram, apmeklējiet WebSummit vai citus līdzīgus pasākumus, lai iegūtu iedvesmu un vērtīgas atziņas.

Kā sasniegt produkta-tirgus atbilstību?

To mēs apskatīsim turpmākajos punktos, kur es arī dalīšos ar dažiem padomiem un stratēģijām, ko mana komanda izmanto, lai to sasniegtu.

Tirgus pētījums

Kad jums ir ideja par to, ko vēlaties izveidot un kā tas var palīdzēt atrisināt konkrētas problēmas, ir pienācis laiks veikt tirgus pētījumu, analizēt konkurentus, piezīmēt to, kas jau pastāv, validēt savu ideju un definēt, kā jūsu produkts var atšķirties.

Lūk, daži padomi un stratēģijas, ko mana komanda ar lielu pieredzi tīmekļa un mobilo lietotņu izstrādē, ieskaitot darbu ar uzņēmumiem, izmanto katru reizi, kad pienāk šis posms.

 • Sol #1: Nosakiet, kas ir jūsu mērķauditorija.
  Citiem vārdiem sakot, kam vēlaties, lai lietotu jūsu produktu vai pakalpojumu? Identificējiet viņu sāpes, problēmas un to, kā viņi sagaida to risinājumu.
 • Veiciet intervijas ar savu mērķauditoriju, lai iegūtu vērtīgas atziņas un validētu savu ideju, balstoties uz viņu atbildēm un atsauksmēm.
  Padoms: veiciet lietotāju aptaujas un lietotāju intervijas, lai savāktu kvalitatīvus un kvantitatīvus datus tieši no lietotājiem.
  Vai šie procesi atšķiras? Patiesībā jā. Un lūk kāpēc: aptaujas parasti sastāv no strukturētiem anketas veidlapas dizainiem, lai savāktu statistisko informāciju un lietotāju viedokļus plašumam; intervijas, no otras puses, ir vairāk sarunu veida un sniedz dziļas atziņas par lietotāju pieredzi, motivāciju un uzvedību, ļaujot detalizētas atbildes un sekojošus jautājumus.
 • Izpētiet savus konkurentus un funkcijas, ko viņu produkti piedāvā. 
 • UVP: nosakiet, kā jūs varat atšķirties un kas padara jūs īpašus un izceļ no konkurences.

Izstrādājiet biznesa plānu

Pamatojoties uz savāktajiem datiem, sagatavojiet labi izstrādātu biznesa plānu, kas kalpos kā ceļvedis un sniegs skaidru redzējumu par to, kā virzīties uz priekšu.

Pieņemiet šo soli ļoti nopietni. Apsveriet:

 • Kura finansējuma iespēja ir labākais variants jūsu uzņēmumam?
 • Kuru uzņēmuma struktūru izvēlēties?
 • Kuru ienākumu modeli ievērot?

Runājot par finansējuma iespējām, tehnoloģiju uzņēmumi var izvēlēties starp daudzajiem variantiem.

Validējiet savu ideju

Jūs vēlaties izveidot tehnoloģiju uzņēmumu un kļūt par vienradzi. Jums ir inovatīva ideja, esat veicis tirgus pētījumu un rūpīgi analizējis savus konkurentus, ziniet, kas tieši nepieciešams lietotājiem un pat ir biznesa plāns, saprotot ko varat piedāvāt, kas ir jūsu ideālais klients un kuri ir jūsu potenciālie ienākumu avoti.

Veiciet vēl vienu soli, lai pierakstītu idejas realizējamību un dzīvotspēju, kā arī pierakstiet tās finansiālo potenciālu.

Izveidojiet pieraksta konceptu (PoC), un kad jūsu PoC ir gatavs, testiet to, lai savāktu atsauksmes un būtu gatavs pāriet uz MVP izveidi.

MVP izstrade

Pirmkärt un galvenokärt, käs ir MVP?

MVP nozïmë “Minimum Viable Product” jeb “Minimäls Dzïvotspëjïgs Produkts”. Tas nozïmë izveidot programmatüras produkta pamatversiju ar minimälo funkciju skaitu, kas nepieciešams agrïnajiem pieñëmotäjiem un atsauksmju saväkšanai.

Pirms mës dziïnäk iedziïinämies MVP izsträdës procesä, vispirms apskatïsim dažus citus punktus, kurus nedrïkst palaist garäm.

Kä izsträdät MVP?

Ir dažas iespëjas, kä izveidot MVP. Jüs varat algot brïvmäksliniekus programmëtäjus vai IT ärpakalpojumu kompäniju, kas izveidos jüsu MVP. Kuru variantu izvëlëties?

 • Kä attiecïbä uz brïvmäkslinieku programmëtäjiem, var büt laba vërtïba naudai.
 • Iekšëjie programmëtäji var labäk saskanët ar jüsu uzñëmuma mërkiem un vërtïbäm, lai gan pareizo talantu atrašana prasa laiku un püles.
 • Sadarbïba ar IT ärpakalpojumu kompäniju nodrošina pieeju plašam prasmju un tehnoloğiju klästam, un ir viegli palielinät vai samazinät komandu atkarïbä no projekta prasïbäm. Tomër sadarbïba ar IT ärpakalpojumu kompänijäm parasti ir därgäka nekä piemeram ar brïvmäksliniekiem.

Tädëjädi apsvërojiet visas priekšrocïbas un trükumus un pieñëmojiet labi pamatotu lëmumu.

Palaist. Iegüt. Reklamët. Saglabät.

Tagad nâk visinteresantâkâ un aizraujošâkâ daïa. Šis ir brïdis, kad jüsu uzñëmumu padarât pieejamu sabiedrïbai.

Taču šeit nevarat palikt malä, un ir bütiski büt ar spëcïgu märketings stratëgiju, skaidri saprotot kädus kanälus izmantot lietotäju vai klientu iegüšanai, kâ viñus saglabät, kâ paplašinäties jaunos tirgos.

Nobeigumä

Izpratne par to, kurus soïus sekot uzñëmuma izveidë ir bütiska: sâkot no rüpïga tirgus pëtïjuma veikšanas, cietas biznesa pläna sagatavošanas un finansëjuma nodrošinäšanas lïdz pat palaistnei pašai. Izprotot šos pamatelementus, varat pârvërst savu ideju veiksmïgâ biznesâ.

Un atcerieties: pat ja ne viss iet plänos norädïto ceïu, uztveriet to kâ iespëju kïût stipräkiem, pârkäpt jaunas robežas un mëğinät ko citu. Neuzmetiet roku ja pirmajos mëğinäjumos gaidïtie rezultäti nav tik labi.

Autors:

Oïha Onofriičuka ir märketings speciäliste programmatüras izsträdës kompänijâ itjet, kurai patïk uzñëmumi un tehnoloğijas, biznesa augšana un märketings padomu dalîšana.