Uzņēmuma vadītāja atbildība darbinieku ceļu satiksmes negadījumu gadījumā

Ja jūsu uzņēmumā ir darbinieki, kuriem ir jābrauc ar transportlīdzekli, jums jābūt plānam, kā rīkoties avārijas gadījumā. Floridas štatā 2023. gadā tika reģistrēti 63 389 ceļu satiksmes negadījumi. Ja braukšana ir darbinieku darba pienākumu sastāvdaļa, tad, ja viņi ceļa satiksmes negadījumā gūst savainojumus, tas tiek uzskatīts par darba vietā notikušu negadījumu.

Tomēr jums jāuztraucas ne tikai par ceļu satiksmes negadījumiem. Kā jūs zināt, negadījumi var notikt jebkur, un darba vietā notiekoši negadījumi vienmēr ir iespējami. Kā uzņēmuma vadītājam jums jāizprot darba ņēmēju kompensācijas un personiskās traumas prasību sarežģītība. Kad darbinieks piedzīvo negadījumu, tas ietekmē gan uzņēmuma darbību, gan indivīda karjeru un labsajūtu.

Darba ņēmēju kompensācijas un personiskās traumas prasības

Daudzi darbinieki apsver, vai viņiem jāmeklē kompensācija par gūtajiem ievainojumiem caur personiskās traumas prasību vai Darba ņēmēju kompensācijas prasību. Kā vadītājam vai darba devējam jums jāsaprot abas iespējas, lai palīdzētu saviem darbiniekiem un vienlaicīgi aizsargātu savu biznesu.

Divi galvenie aspekti kompensācijas prasībās vai personiskās traumas lietās ir vainas pierādīšana un pieejamās kompensācijas. Personiskās traumas lietas balstās uz to, kurš izraisīja traumu un kurš ir vainīgs. No otras puses, Darba ņēmēju kompensācijas prasībām nav nepieciešams pierādīt vainu. Kompensācijas pieprasīšana par šo pēdējo parasti notiek ātrāk, bet ir ierobežota ar konkrētām jomām.

Darba ņēmēju kompensācija

Floridas štats, tāpat kā citi štati, ievēro bezvainas darba ņēmēju kompensācijas sistēmu. Tas nozīmē, ka jums nav jāpierāda darba devēja nolaidība, lai saņemtu kompensāciju. Jums vienkārši jāparāda, ka ievainojums notika darba laikā vai ka tas radies darbam saistītas aktivitātes dēļ. Darbinieki ir tiesīgi saņemt dažādas priekšrocības, tostarp:

 • Algas zaudējumu izmaksas, ja darbiniekam ir pagaidu invaliditāte.
 • Invaliditātes pabalsti parasti tiek piešķirti darbiniekiem ar pastāvīgiem ierobežojumiem vai kuriem ir veiktas amputācijas.
 • Darbinieki, kuriem nepieciešama saprātīga un nepieciešama medicīniskā aprūpe.
 • Darbinieki, kuriem nepieciešama pārkvalifikācija vai izglītība jaunai darbības jomai.

Personiskās traumas prasības

Lai gan ir gadījumi, kad negadījumi notiek un neviena vaina nav, jums jāpierāda, ka kāds bija nolaidīgs, ja jūs vēlaties prasīt personiskos traumas zaudējumus. Jums un jūsu advokātam būs jāsniedz pierādījumi, ka citas puses nolaidība izraisīja negadījumu. Personiskās traumas lietas ir sarežģītas, jo tajās var iesaistīties vairākas puses un piedāvāt dažādas kompensācijas.

Ko darīt, ja jūsu darbinieks gūst savainojumus darbavietā?

Ja kāds no jūsu darbiniekiem gūst savainojumus darba laikā, neatkarīgi no telpu atrašanās vietas, ir svarīgi rīkoties ātri. Jūsu pirmajam mērķim vajadzētu būt savainojuma ārstēšanai. Kad tas ir paveikts, ir pienācis laiks iesniegt darba ņēmēju kompensācijas prasību darbinieka vārdā.

Darba drošuma un veselības aizsardzības administratūra (OSHA) ir noteikusi standartus, kurus darba devējiem un vadītajiem jāievēro. Tie ir darba drošuma ieteikumi un vadlīnijas tam, ko darīt, ja tie neizdodas un darbinieks cieš no darbavietas traumas. Šeit ir daži padomi, kuri palīdzēs jums plānot un novērst paaugstinātas izmaksas saistībā ar savainojumiem:

Darba ņēmēju kompensācijas apdrošināšana un riska mazināšana

Pirmais, ko jums kā darba devējam vai vadītajam vajadzētu darīt, ir sākt strādāt pie darba ņēmēju kompensācijas apdrošināšanas. Darba ņēmēju kompensācijas apdrošināšana ir nepieciešama visos štatos. Uzņēmuma īpašniekiem tajai jau jau būt pirms viņi var nodarbinot darbiniekus. Bez šī apdrošinājuma jūs varat būt tiesiski atbildīgs un spiests maksat no sava kabata, ja darbinieks gūst savainojumus.

Taču profilakse tomēr ir labaka izvēle. Tad arī svarigi koncentrēties uz riska mazinashanu darbavietá. Jūs varat nodrošinat regularu drošibas apmacibu visiem darbiniekiem, it ipaši tiem, kuri strada ar mehanismiem, kas var izraisit negaiditus negadijumus. Vienmer uzsveriet vingrinajumu nozimi un drošibas protokolu ieverošanu.

Atbildes plâna izstrâde

Negadijumi var notikt neatkarigi no tâ, cik daudz drošibas apmacibu esat veicis darbavietâ. Un jums jabut gatavam tam bridi, kad tas notiek. Ir svarigi izstradat atbildes planu, lai dotu visiem ceļvedi par to, ka atbildet uz negadijumiem atrâk. Jusu plans vajadzetu ieklaut:

 • Piekrîšanas un prasîbas veidlapas medicîniskai ârstêsanai
 • Veidlapas ar medicînisko priekšrocîbu un profesionâlâs rehabilitâcijas skaidrojumiem katram darbiniekam
 • Saraksts ar veselîbas aprûpes sniedzêjiem, kas pieòem jusu darbinieku darba ñêmeju kompensâcijas apdrošinâšanu
 • Ârsta parakstîta atgriešanâs-darba veidlapa
 • Uzñêmuma vieglâ-darba politika
 • Darbinieka amata apraksts

Tûlîtêja reakcija uz darbavietâ gûto savainojumu

Pirmajâ ziòojumâ par negadijumu darbavietâ, darba devêjiem vai vadîtâjiem vajadzêtu sekot so solem:

 • Nodrošiniet savus strâdniekus drošâ vietâ. Cietušais strâdnieks jabut parvietots no potenciâli bîstamas zonas un visiem jabut lûgtiem atturêties. Pârvietojot cietušo, dariet to uzmanîgi, lai nepasliktinâtu savainojumu. Izsauciet âtro palîdzîbu, lai nogâdâtu strâdnieku slimnîcâ.
 • Gaidot medicînisko palîdzîbu, novêrtêjiet situâciju un pârbaudiet savainojuma smagumu. Jautâjiet citam strâdniekam par negadijuma cêloni un pârliecinieties, ka neviens cits nav cietis. Ja tas ir neliels savainojums, palîdziet strâdniekam un sniedziet pirmo palîdzîbu.
 • Nodrošiniet pierâdîjumu savâkšanu un saglabâšanu. Uzrakstiet svarîgus detaïus un liecinieku liecîbas. Uzòemiet bildes par savainojumiem dokumentâcijai. Tas bus svarîgi darba ñêmeju kompensacijas prasibu iesniegšanai.

Iesniegt Darba ñemeju kompensacijas prasibu

Ka darba devêjs vai vadîtajs jums vajadzetu palidzet stradniekam iesniegt Darba ñemeju kompensacijas prasibu apdrošinâšanas sabiedrîbai. Atklâtai saziòai ar cietušo strâdnieku, ârstu, apdrošinâšanas regulâtaju un apdrošinâšanas sabiedrîbu palidzes atrak noritêt prasîbas procesam un nodrošinât strâdniekam nepiecieðamos lidzeklus ârstêsanai.

Zinât ko darît kad tas kluvst par tiesvedibu

Saziòa uzturêðana ir bûtiska pat tad ja cietuðais strâdnieks izlemj iesûdzet uzñêmumu tiesâ. Nodroðiniet visu attiecîgo informaciju advokatiem un prasîbu regulâtajiem lai paatrinatu prasîbas atrisinâðanu. Labak ir atrisinât to pêc iespejas âtrak lai izvairitos no ilgstoðâm tiesvedibâm kas var but loti dargâm.

Uzlabot Darbavietas Droðibu Nepârtraukti

Ka teicienâ teikts profilakse ir labaka par ârstêðanu. Novêrst negadijumus darbavietâ ir labak neka risinât situaciju kad stradnieki guvuði savainojumus darbavietâ. Tadel ka vadîtajs jums vajadzetu saprast ka negadijumu novêrðana darbavietâ ir nepârtraukts process. Tadel jusu pienakums ir nepârtraukti pârskatît un uzlabot jusu uzñêmuma droðibas protokolus un proceduras. Nodroðiniet lai jusu droðibas standarti butu praktiski un vienmer atjaunoti.